1. YAZARLAR

  2. Yavuz Yılmaz

  3. ŞANKİTİ’DEN SİYASAL FETVALAR
Yavuz Yılmaz

Yavuz Yılmaz

Analiz
Yazarın Tüm Yazıları >

ŞANKİTİ’DEN SİYASAL FETVALAR

A+A-

 

 

            Moritanya doğumlu bir entelektüel olan Şankiti, İslam konusunda kendine özgü düşünceleriyle tanınmıştır. Şankiti, İslam dünyasının karşılaştığı aktüel sorunları konu ediniyor ve çözüm yolları öneriyor.

            “Tarihin esaretinden kurtulmak, tarihi yok saymak değil, bilakis ona sahip olmaktır”.

XXX

            “İslam’ın önünde; Mutezile, Eş’ariler, Mürcie, Şia ve Sufilerle mücadele etmekten çok daha büyük meydan okumalar vardır.”

XXX

            “Siyasi faaliyetin ve davetin her birinin kendine has mantığı vardır. Birincisine, galip gelme mantığı hakimdir; ikincisine ise insan kazanma mantığı hakimdir. Davet ve eğitim faaliyetleri, davetçi aynı görüşte olsun ya da farklı görüşte olsun, insanların geneline açık olmalıdır.”

XXX

            “Daha güzele ve daha iyiye ulaşmak ümidiyle, çağdaş siyasi ve idari devrimin bizlere sağladığı pratik kültürden mutlaka yararlanmak gerekir.”

XXX

            “Ben, yöneticilerle mümkün olduğunca barışçıl ilişkiler kurulmasını temenni edenlerdenim. Çünkü bu dönüşümün daha az acıyla ve daha az bedelle gerçekleşmesini sağlar. Ümmet için de daha şefkatli bir yoldur”.

XXX

            “Yönetime gelmek, önemine rağmen, amaca ulaşmak değildir.”

XXX

            “Kendini yeterli ve dolu görme, susturma ve azarlama kültürü ise ölümün bizzat kendisidir. Bilmenin getirdiği endişe, bilmemenin verdiği rahatlıktan daha hayırlıdır.”

XXX

            “Bir cemaate bağlılığın seni faaliyet gösteren diğer cemaatler ve fertlerle dostluk kurmaktan muaf tutmaz. Bilakis dostluk ve samimiyet her müslümana gösterilmelidir.”

XXX

            “Bugün; ihtilafı düzene sokmak ve onunla birlikte yaşamak, üzerinde birleşilen konularda yardımlaşmak ve anlaşmazlığa düşülen konularda karşımızdakini mazur görmek için pratik ölçülere ihtiyacımız vardır.”

XXX

            “İslami kurumlar belirli bir şaşkınlık ve karmaşa yaşamaktadırlar ve gelecekleri; geleceği iyi tasavvur edebilme, ciddi olarak çalışma, zaman ve mekan dengesini kavrayabilme, Amerikan ortamındaki göreviyle nerede olurlarsa olsunlar Müslümanlara destek olma görevini birlikte başarabilme özelliklerine ne derece sahip olduklarına bağlıdır.”

XXX

            “Amerikan siyasetinin elitleri ikiye ayrılmaktadır: İsrail’e aşık demokratlar ve İsrail’e tapan cumhuriyetçiler.”

XXX

            “ Siyaset fıkhımız oldukça zayıf. Şer’i öncelikler kaybolmuş, İslami siyaset ilkelerinin hatları silinmiş. İslamcıların yönetim ve liderlik kültürü hala çok geridir. Siyasi ve idari bilimlerde çağımızda yaşanan devrimi hiç duymamışlar.”

XXX

            “ İnternet…İletişim çağında fakirlerin devrimi.”

XXX

            “İnsanlara, kendileri için seçtikleri isimlerle hitap etmeyi severim ve mensupları arasında nesnel ve gerçek ayrılıklar olmadan ümmeti parçalayan ıstılahi tasnife dalmaktan hoşlanmam.”

XXX

            “ Amerikalı siyasi elitler, 11 Eylül felaketine götüren siyasi faktörleri kabul edecek, Amerikan halkının ve Müslüman halkların bugün bedelini ağır bir şekilde ödedikleri yanlış politikaları itiraf edecek ahlaki nezahete ve fikri cesarete sahip değiller.”

XXX

            “ Tarih, kucaklama ve kazanma metodunun diğer taifelerle ilişkilerde başarılı olduğunu göstermiştir. Taifecilik geniş bir kapıdır ve şayet hikmet sahibi insanlar bu kapıyı kapatmazsa, bölgede gözü olan uluslar arası güçler onu en kötü şekilde kullanacaktır.”

XXX

            “ İslami hareketlerde hayır ve bereket vardır. Hepsi, tarihsel tökezlemesinin ardından ayağa kalkmaya çalışan bir ümmetin projesidir.”

XXX

            “ Selefi ekol ümmetin bir parçasıdır ama ümmetin tamamı değildir, selefi düşünce sünnete uyma çabasıdır, fakat hatadan korunmuş sünnet değildir. ‘Selefi  ‘ olsun, ‘Halefi’ olsun, ümmeti oluşturan unsurların önünde yakınlaşma ve anlaşma,  daha da ötesi sevgiden başka seçenek yoktur.”

XXX

            “Genelde selefi düşüncenin sorunu, vahiy ve tarihi kısmen birbirine karıştırmaktır.”

XXX

            “ Herhangi bir harekete bağlı olmak veya onunla birlikte çalışmak, samimi eleştiriden beni alıkoyamaz”.

XXX

            “ Ümmetimiz, mevcut durumuyla ilgili sorunlar ve ortaya atılan alternatiflerle ilgili sorunlar yaşamaktadır. Bu da, krizin kompleks olduğunun ve başa çıkmak için çok daha fazla çaba sarf etmek gerektiğinin göstergesidir.”

XXX    

            “ Uygulamada hataların olması düşüncenin aslını çürütmez”

XXX

            “ Tarihin ilerlemesi hiç kimseyi beklemez ve ne kadar göz kamaştırıcı ilkeler taşırsa taşısın, kimseye ayrıcalık yapmaz.”

XXX

            “ İcma ve vahdet anlayışı, ihtilafı ve çeşitliliği kabul etmek, ikna etme ve öğretime itimat etmenin zorlama ve teşhirin yerini alması ümmetin derdini taşıyan herkes için zaruri şeylerdir.”

XXX

            “ Kendi ekseni etrafında dönen, mensuplarıyla ve görüntüsüyle övünen, ümmetin diğer mensuplarına yukarıdan bakan, münakaşa ve münazara içinde boğulmuş, etrafa bolca itham dağıtan cemaatlerin ise hiçbir geleceği yoktur.”

XXX

            “ Vesayet ve himayecilik mantığını ve kimliğini koruma endişesini aşıp yenilik, etkinlik ve dışa açılım mantığına kavuşmak gerekir.”

XXX

            “ Ümmetin ihtiyaç duyduğu şey, yönetim yapılanmasında yeni uygulamalarına ve yeni kurallara yer verilmesidir.”

XXX

            “ Başarısızlığı salt bir musibet ve imtihan olarak yorumlamak, yaşamakta olduğumuz kompleks olguları açıklamamakta, daha da ötesi, hareket mensuplarının zihnindeki Cebriye anlayışını ve durgunluğu beslemektedir.”

XXX

            “ Harekete hala katılık, cebrilik ve basiretsizce itaat düşüncesi hakim durumdadır.”

XXX

            “ Ümmetin iradesine ve ferdin özgürlüğüne saygı duyan demokratik bir yönetim kurmak, İslam şeriatını uygulamaya giden yoldur.”

XXX

            “ Turabi’nin hareket deneyimine olan –hayranlığım değil- beğenim ve takdirim hala devam etmektedir. Çünkü bu deneyim cüretkarlık ve atılım, örgütlenme ve planlama tecrübesi, siyasi taktik ve manevra gücü ve benzeri özellikler taşımaktadır”

XXX

            “ Uluslar arası örgütlenme daha baştan hata idi. Çünkü İslami hareketlerin açıkça ilan edilen uluslar arası örgütlenmelerinin olması despot yöneticileri tahrik eder, korkularını ve düşmanlıklarını artırır.

XXX

            “ Siyaset fıkhıyla ilgili bu çağda yazılanların çoğu hala eskiden yazılanların yüzeysel bir özetidir; derinlemesine incelemeden yoksundur.”

XXX

            “ Amerika’daki Hıristiyan Siyonistler, Müslümanlara nefret derecesinde öfke duymaktadırlar ve ibadet derecesinde İsrail’e aşıktırlar.”

XXX

            “ Bizler, şu ana kadar Batı’nın insan tarifi içine girmiş değiliz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 1949 yılında Paris’te ilan edildi. O vakitte Fransız sömürgeciliği Afrika ve Asya’da geniş alanlara uzanıyordu. Fransızlar, o ülkenin halklarını köleleştiriyordu.”

XXX

            “ Dışarının tamahına yol açabilecek gedikleri kapamanın yolu, kendi kusurlarını yermektir. Bugün Müslümanları özgürlüğe kavuşturacak olan da, Amerikalılara lanet okumak değil, Müslümanların güçlü olmasıdır.”

XXX

            “Amerikan düşünce tarzı oldukça pratiktir. Vaazlardan ve salt düşüncelerden daha çok gerçek hayatta yaşananların değişmesinden etkilenir.”

XXX

            “ İnsanlığın barış ve güvenlik içinde yaşaması isteniyorsa, uzun vadede kesinlikle birlikte yaşama seçeneği tercih edilecektir.”

XXX

            “ 11 Eylül saldırıları, işaret ettiği stratejik anlamlara, en önemli, özelliği karşılıklı iki ordu arasında gerçekleşen klasik savaşların yerini nizami olmayan savaşlar koyan yeni bir dünya üretmiştir.”

XXX

            “Olay; genelleştirme kolaycılığından kurtulmuş, ayrıntıları ve incelikleri kavrayan, olumlu ve iyimser bir bakış açısı gerekmektedir.”

XXX

            “ Mantığın kuruluğu, şiirin güzelliğine direnemez.”

XXX

            “ Gayrimüslimlere bakışımızda ve onlarla ilişkilerimizde dostluk ve düşmanlık ilkesini iyi anlayamamaktan kaynaklanan; olgunluktan,olumluluktan ve mesaj taşımaktan yoksun bir tepeden bakma veua içine kapanma eğiliminin etkisinde kalan hala bir takım fıkhi ve fikri unsurlar var.

XXX

            “ Batılılar pratik insanlardır. İslam karşıtlığı veya Müslüman karşıtlığı kavramlarını kullanmazlar. Bu nedenle bunu, bazen radikallikle mücadele, bazen aşırılıkla mücadele ve son olarak da Vahhabilikle mücadele adı altında sözü eğip bükerek ifade ederler.”

XXX

            “ Amerikan halkı, batı halkları içinde farklı görüşü en çok kabullenebilen onu en iyi şekilde dinleyen, tarihsel ve dini ukdelereen az sahip olan halktır.”

XXX

            “ Amerika Müslümanların kalplerini kazanmada başarısız olmuştur; çünkü Müslümanlar, sözden çok fiile bakmaktadırlar. Amerika ikna edici olanı yaptığı gün, propagandaya gerek kalmadan Müslümanlar ikna olacaklardır.”

XXX

            “ Çözüm, eksikleri yamamada ve parçalarda değildir. Çözüm, temelin ıslahıdır. Geçici çözümler ve parçaların ıslahı artık fayda vermiyor.”

XXX

            “Yapılması gereken Amerikan halkına savaş ilan etmek değil, bilakis onunla iletişime geçmek ve finans ve siyaset elitlerine karşı onlarla işbirliği yapmaktır.”

XXX

            “ Siyasi kölelikle birlikte askeri güç ise yalnız başına hiçbir yarar sağlamaz.”

XXX

            “ Diktatörlük seçeneği iflas etmiştir ve şiddet seçeneği taraftar kazanmaya başlamıştır. İki seçenekte de hayır yoktur.”

XXX

            “ Bazen Amerikan çıkarlarıyla Müslüman halkların çıkarlarının aynı noktada buluşması mümkündür ve bunun yakın bir gelecekte olmasını dileriz. “

XXX

            “ Eşinin kendi kültüründen, anlayabileceği ortak bir dil ara. Sen de Allah Teala’nın dinini kendisine sevdirecek seçkin sıfatları ve güzel erdemleri görsün. Ona karşı takındığın her güzel tavrı kullan ve bu tavrın Müslümanlığından ve imanından kaynaklandığını ona açıkla.”

XXX

            “ Müslüman mesaj sahibidir; insanları yenmek değil, onları kazanmak ister. Aynı şekilde başkalarının sahip oldukları inançları doğrudan teşhir etme üslubu, onların şiddetli tepki göstermesine , inançlarını savunmalarına ve onlara ters düşen her şeye kulak tıkamalarına yol açabilir.”

XXX

            “ Siyaset, salt zihinsel kalıplarla hareket etmez. Bilakis, belirli seçenekler arasında güncel şartlara göre hareket eder.

            Şartlar ne kadar kötüleşirse kötüleşsin, ümidimizi kaybetmemeliyiz. Allah Teala durumları değiştirir ve hesap etmediğimiz yönden kurtuluş nasip eder. “

XXX

            “ İslam’ın bu konudaki tasavvuru (Hiçbir yük( günah) yüklenici, başkasının yükünü yüklenemez) ilkesine dayanır. Ademoğulları, Adem(a.s)‘ın işlediği günahtan sorumlu değildirler. Ayrıca Adem (a.s) Rabbine Tevbe etmiş ve tevbesi kabul edilmiştir. Allah Teala şöyle buyurur: “Adem, Rabbinin emrine karşı geldi de (yolunu) şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçti, tevbesini kabul etti ve doğruya iletti. Başkalarının günahlarına kefaret olarak Hz. İsa’nın çarmıha gerilerek öldürülmesi adil değildir”

XXX

            “ Siyasi meşruiyetin yokluğundan ve yönetenle yönetilenin arasındaki uçurumun derinleşmesinden kaynaklanan iç çürüme nedeniyle nice devlettir, kapısını çalan ilk düşmana yenilmiştir.”

XXX

            “ Fıkıh, şeriat değildir. Şeriat dindir, fıkıh ise dinin yaşanmasıdır. Şeriat vahiydir, fıkıh ise yorumdur.”

XXX

            “ Parlamentolara küfür ve şirk meclisleri hükmünü vermek ise, kompleks bir olayı basite indirgemektir. “

XXX

            “İslam adına konuşanlar, konuştukları konunun büyüklüğünü unutmamalıdırlar. Söylediği sözün değerini bilmeyen ve tehlikesini fark etmeyenlerin öne atılması gibi konuşmak için birbirleriyle yarışmaları, Nebi(sav)’in yasakladığı sözlü çekişmenin ve tartışmanın tehlikesini anlamaları gerekir.”

XXX

            “Batı’daki Müslümanların bugün ihtiyaçları olan en önemli branşlardan biri de, medyadır.”

XXX

            “Benim tavsiyem; zorlaştırmak değil kolaylaştırmak, korkutmak değil müjdelemek olacaktır.”

XXX

            “ Olumlu bir iş yapmak kadar, gurbete tahammüle yardım eden başka bir şey daha yoktur.”

XXX

            “ Kapanan kapıyı kırmaya çalışmak yerine, başka bir kapıdan girmeye çalışabilirler. Kapalı yolda daima açık bir gedik bulunur. Bu olumlu ve pratik tasavvur, İslami faaliyetlerimizde yol göstericimiz ve önderimiz olmalıdır. Gizli faaliyetlere gelince, ben gizli faaliyeti savunanlardan değilim ve gizli faaliyetin yarardan çok zarar verdiğine inanıyorum. Gizli faaliyetin en kötü yönü İslam’ı bir suç ve Müslümanları suçlular konumuna düşürmesidir.”

XXX

            “ Olumlu davranış, yanlış yollara sapanların yanlışlarını anlamalarına yardımcı olur. Onlara tepeden bakmak ve kibirle onlardan uzaklaşmak ise, yanlışlarını savunmalarına neden olur.”

XXX

            “ Kendini davranış yönünden davete ehil görmüyorsan, bil ki insanlara yaptığın davet kendin içinde davet olacaktır. “

XXX

“ Bugünün sorunu şudur: Olayı iyi okumak ve bütün her şeyi yerli yerine koymak…

Ne olursa olsun; Müslümana düşen ciddi ve çalışkan olmak, taşıdığı mesajın büyüklüğüne uyacak çabayı göstermektir.”

XXX

            “Çözüm; Batılıları İslam hakkında bilgilendirmek, Müslümanlara karşı uyguladıkları zulüm ve düşmanlığa direnmek, bununla birlikte Müslüman’a esirlere ve savaşa aktif olarak katılmayanlara iyi davranmayı emreden İslam’ın savaş kurallarına bağlı kalmaktır. Sonra, insanlar kendilerinde sevinecekleri ve onları İslam’a çekecek şeyleri görmek için Müslümanların durumunu düzeltmeye çalışmaktır.”

XXX

            “Bir şahsın kafir olduğuna hükmetmek, büyük bir iştir ve ancak tevil ediyor olmaması, cahillik ve zorlama gibi mazeretlerinin olmaması ve benzeri birçok şartın bir araya gelmesi durumunda sahih bir hüküm olur.”

XXX

            “ Sağlıklı olan İslami eğitim; ilimle amelin, zühtle kuvvetin , ibadetle siyasetin birleştiği eğitimdir.”

XXX

            “  Kalıcı olacak ve meyve verecek olan İslami çalışma, hem hedeflerin hem de araçların meşruluğuna bağlı kalan çalışmadır. Çünkü Allah Teala ancak temiz olanı kabul eder. İşte bugün vurgulamamız gereken orta yol budur.”

XXX

            “ Bazı İslami hareketler, düşünce ve kalem erbabından bir çok kişiyi içinde barındırmaktan aciz kalmıştır. Bunun nedenlerinden biri de, düşünürlerin düşünce özgürlüğüne ihtiyaç duymaları ve bazı İslami hareketlerde bu özgürlüğün yeterince bulunmaması olabilir. İslami hareketlerin, halkın genelini çekmedeki ve onların anlayabileceği bir söylem geliştirmedeki başarısızlığı, bu alandaki en büyük başarısızlıktır. Çünkü halkın geneli, değişimin yakıtı ve temel maddesidir.”

XXX

            “ Geçmişte Eşarilerin ve hadis ehlinin Fırka-i Naciye ismini kendilerine has kılmaya çalışmalarında bir anlam göremiyorum. Aynı şekilde bugün bazı selefi cemaatlerin bu özelliği kendilerine has kılmaya çalışmalarında da bir anlam olduğunu düşünmüyorum”

XXX

            “ Demokrasi, İslam’dan sapma değil, bilakis İslam’a giden yoldur.”

XXX

            “İman kavramının kullanılması, Müslüman’ı bugünkünden daha mütevazı yapar ve daha az gösteriş yapmasını sağlar. Çünkü bugün, inançta ‘sahih metoda’ uyma iddiası geniş bir kesime hakimdir.”

XXX

            “ Kusur, ‘biat’ ve ‘emirlikte’ değildir. İkisi de temel şeri ve pratik kavramlardır. Bilakis kusur, bazen bu iki kavrama ve benzeri kavramlara verdiğimiz ve şeriatın adalet, özgürlük ve demokrasi ruhuyla uyuşmayan anlamlarıdır.”

XXX

            “ Harekete bağlılığın, iyiden daha iyiye gitme amacıyla yapılacak öğüte, eleştiriye ve değerlendirmeye engel olması caiz değildir. Örgütlenme, İslam’ın yüze ilkelerine hizmet için bir araçtır ve İslam’ın amaçlarına göre ve ümmetin ihtiyaçlarına göre değiştirilir. “

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.